תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתדבר הממונה תמונה גרפיתצור קשר תמונה גרפית
 תמונה גרפית
זכויות עובדים שכירים> כל מה שחשוב לדעת לפני העבודה > הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה > צווי הרחבה > צווי הרחבה בענף הבנייה ועבודות ציבוריות > צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז – 1957 (2006)
צווי הרחבה בענף הבנייה ועבודות ציבוריות
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף הבניין 2011
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף הבניין 2010
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות 2001
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז – 1957 (2006)
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף הבניה ועבודת ציבוריות 1998
 

גרסת הדפסה


צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות

לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז 1957

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957(1), אני מצווה

כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבנין והעבודות הציבוריות ביום יד' אב תשס"ד (1 באוגוסט 2004), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא  7023/2004, וכי ההוראות המורחבות כמפורט בתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף הבנין.

 

 

תוספת

ההוראות המורחבות

 

 

מספר הסעיף

   בהסכם

     

 

2.       שעות עבודה בבניה:

2.1                        כל עובד  יעבוד  בענף הבניה 42 שעות שבועיות.

2.2                        כל האמור בצווי הרחבה בענף לעניין שעות קיץ בטל.

2.3            חודש עבודה בענף הבניה פירושו 181.86 שעות. כל שעת עבודה שמעבר לכך       תזכה את העובד בתשלום עבור שעות נוספות כחוק.

 

 

_________________

1. ס"ח התשי"ז, עמ' 57

3.                  טבלאות שכר:

3.1          טבלאות שכר חודשי לעובדים

                       

דרגה

שכר בש"ח

1.

3,831.00 

2.

4,391.00 

3.

4,546.00 ₪

4.

4,740.00 ₪

5.

4,875.00 ₪

6.

4,997.00 ₪

7.

5,168.00 ₪

8.

5,468.00 ₪

 

 

3.2     טבלאות שכר חודשי למנהלי עבודה

 

דרגה

שכר בש"ח

1.

5,740.00 

2.

5,904.00 ₪

3.

6,128.00 ₪

4.

6,332.00 ₪

5.

6,546.00 ₪

6.

 6,770.00 ₪

7.

7,004.00 ₪

 

3.3        תוספות:

 

            בנוסף לאמור בסעיף 4 לתוספת מיום 21.12.1999 (תוספת תש"ס) להסכם הקיבוצי הכללי   

           מיום 9.4.1968 בענף הבנין ועבודות ציבוריות (תשלום תמריץ עבור אי העדרות), תשולם  

                  התוספת המופיעה בטבלאות השכר המורכבת מ-  -. 175 ₪ לחודש (-.150 ₪ מיתרת דמ 

                  כלכלה ו- .-25 ₪ ממערכת ביגוד אחת) (תוספת 2004 תשס"ד), אשר תהווה רכיב לבסיס השכר הפנסיוני בלבד, ואינה מהוה בסיס שכר  לכל דבר ועניין.

 

4.         ותק למנהלי עבודה:

 

4.1       תוספת הותק שתשולם למנהלי עבודה תהיה בגובה 6.85 ₪ לחודש לכל שנת עבודה ועד מקסימום של 40 שנות ותק. גובה התשלום המקסימלי ל-40 שנות ותק הוא בסכום של  -. 274 ₪ לחודש תוספת זו תעודכן בשיעור עליות השכר ותוספת היוקר.  

4.2        הותק המקסימלי למנהלי עבודה יהיה 40 שנה, בהתאם לתעריפים שבטבלאות השכר.

 

5.         הפרשות לקרן השתלמות למנהלי עבודה:

 

ההפרשות לקרן השתלמות יהיו 5% מעביד  ו- 2.5% עובד.

 

6.    כלכלה, ביגוד ואביזרי בטיחות:

 

6.1               כלכלה

 

6.1.1     דמי כלכלה לעובד יהיו בסך 139 ₪ לחודש לעובד יומי  ובסך 216 ₪ לחודש למנהל

             עבודה הסכומים יעודכנו במידה ויהיה עדכון של תוספת היוקר.

6.1.2     אם תינתן כלכלה בעין באתר העבודה, מתן הכלכלה בעין יבוא במקום תשלום דמי

            כלכלה.

 

6.2          ביגוד ואביזרי בטיחות:

 

6.2.1              בצו זה "מערכת ביגוד" פירושה – זוג נעלים תקניות מאיכות טובה, חולצה, מכנסיים                          וכובע מצחיה.

6.2.2              עובד המועסק חצי שנה יקבל מהמעביד מערכת אחת של בגדי עבודה מאיכות טובה. בתחם שנת עבודה אחת יקבל העובד מערכת נוספת.

6.2.3              לעובדים בעבודות מיוחדות, המחייבות בגדי מגן (מגפים, כובע ועוד) יספק הקבלן על חשבונו את הבגדים לפי הצורך, מתחילת עבודתו של העובד.

6.2.4              לעובדים באספלט יספק הקבלן על חשבונו זוג נוסף של  מכנסיים וחולצה.

6.2.5              הקבלן יעמיד לרשות העובדים אביזרי בטיחות, כאמור בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל – 1970 ובתקנות הבטיחות בעבודה, הכל כנדרש מצרכי העבודה ותנאיהם.

 

7.                דמי הבראה

 

7.1               מחיר יום הבראה בענף הבניה יהיה -.351 ₪ ויעודכן מעת לעת על-פי העדכון של ערך יום הבראה בשירות הציבורי.

7.2                           שיעורי הזכאות לדמי הבראה יהיו כמפורט להלן:

 

מספר שנים בענף

מספר ימים לשנה

2-1

6

4-3

8

10-5

9

15-11

10

19-16

11

20 ויותר

12

 

8.                         ימי היעדרות מחמת מחלה:

 

8.1                      חלה עובד בפעם הראשונה או השנייה במהלך שנה אחת, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בגין היעדרותו, בכפוף להצגת אישור מחלה מרופא המשפחה.

8.2                      חלה עובד בשלישית במשך שנה אחת, יהיה זכאי לתשלום ימי מחלתו רק כנגד אישור ממנהל המרפאה או מבית-חולים.

 

9.            הפרשת 2.5% לקרן דמי מחלה:

 

9.1               כל עובד בענף הבניה מדרגה שתיים  הוא עובד ותיק בענף הבניה.

9.2               העובדים הותיקים בענף ימשיכו ליהנות מהפרשות עבור דמי מחלה בשיעור 2.5% משכר העובד.

9.3               עובד בענף הבניה שהחל עבודתו החל מ- 1.8.2004 או לאחר מכן, יחולו ההסדרים והתשלומים כדלקמן:

9.3.1 בשנתיים הראשונות לעבודה בענף יחול האמור בחוק דמי מחלה התשל"ז  – 1976.

9.3.2 החל מהשנה השלישית לעבודה בענף ועד השנה השביעית יהיה העובד זכאי     ל- 25 ימי מחלה בשנה, ועד לצבירה מקסימלית של 161 יום.

9.3.3 הותק המדובר הוא ותק בענף ולא ותק אצל מעביד מסוים.

 

11.                    הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל:

 

11.3              המעביד ישלם לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל תשלום חודשי בשיעור % 0.8 משכרם בפועל של העובדים  ובשום מקרה שאינו פחות מהשכר הנקוב בטבלאות השכר שבצו זה  וכפי שיעודכנו מעת לעת.

 

12.                    תפריט גביה:

 

כל החישובים המפורטים להלן מתייחסים לשכר העובד בפועל ובשום מקרה לא יפחת החישוב מן השכר האמור בטבלאות המופיעות בהסכם זה.

 

12.1      פנסיה מקיפה 12% - מעביד, 5.5% - עובד.

            או כפי שיתוקן וישונה בהתאם לחוק.

 

12.2            דמי מחלה לעובדים ותיקים בענף: 2.5% - מעביד.

 

12.3            קרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל: 0.8% - מעביד.

 

12.4            נכות מקצועית: 1.3% - מעביד.

            קרן נכות מקצועית בשיעור 1.3% תמשיך לחול על כל העובדים הותיקים.

 

 

 

                                                                                                        אהוד אולמרט

                                                                                            שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 

________________ תשס"ו

(________________  2006)

 

שר/צו הרחבה-בניה 116/2005

 

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל.
© Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.