תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פקודת האגודות השיתופיות
הודעה בדבר סוגי אגודות שיתופיות
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשט"ו-1955
תקנות האגודות השיתופיות (סמכויות האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע"מ), תשכ"ה-1965
תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973
תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל"ז-1976
תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984
כללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם
תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ"ח-1988
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מסדה), התשנ"ג-1993
כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשנ"ג-1993
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ כפר בלום), התשנ"ה-1994
כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשנ"ד-1994
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מפלסים), התשנ"ה-1995
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ אילון), התשנ"ח-1998
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ בית קמה), התשנ"ח-1998
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ יסעור), התשנ"ט-1999
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ דברת), התש"ס-1999
תקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002
כללי המועצה לענף הלול (קביעת מכסות אישיות לחברי אגודות שיתופיות), התשנ"ד - 1994
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס"ב - 2002
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב - 1972
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ אשדות יעקב המאוחד), התשס"ו -2006
תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ בית השיטה (קבוצת החוגים)), התשס"ט - 2008
תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו - 2005
תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו - 2005
תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס"ה - 2005
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו - 2005
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו - 2005
תקנות המועצה לענף הלול (מכסות משותפות לאגודות שיתופיות), התשמ"ד - 1984
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אגודות שיתופיות), התשס"ד - 2003
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים לאגודות שיתופיות התיישבותיות), התשס"ה - 2005
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים של אגודות שיתופיות התיישבותיות) (הוראות לענין מס), התשס"ה - 2005
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > רשימת חוקים לפי נושאים > אגודות שיתופיות > פקודת האגודות השיתופיות - כולל חקיקת משנה
תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו - 2005

תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו - 12005

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

1.  הגדרות

בתקנות אלה -

"בוררות" - לרבות הליך ליישוב סכסוך בפני הרשם בהתאם לסעיף 52 לפקודה;

"סכסוך" - סכסוך בין חבר לקיבוץ, בדבר יישום החלטת האסיפה הכללית לגביו ובכלל זה באחד מאלה:

(1)  חלוקת תקציבי צריכה שונים לחברי הקיבוץ;

(2)  ערבות הדדית בקיבוץ;

(3)  שיוך דירות בקיבוץ;

(4)  שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ;

"תקנון" - תקנות הקיבוץ.

2.  מיצוי הסכסוך במוסדות הקיבוץ

יישוב סכסוך בקיבוץ ימוצה תחילה, בכפוף לכל דין ולהוראות התקנון, במוסדות הקיבוץ המוסמכים לכך, בהליך ראוי והוגן.

3.  השתתפות הקיבוץ במימון ייצוג

נתגלע סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על ידי עורך דין או שסירב לקיים בוררות הקבועה בתקנונו, ישתתף הקיבוץ בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט, בשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ ובשים לב למקורות הכספיים של החבר.

4.  שמירת סמכויות

אין בהוראות תקנות אלה כדי למנוע מהבורר או מבית המשפט לחייב צד כלשהו בהוצאות ההליך.

5.  השתתפות הקיבוץ במימון ייצוג בהליכים לאכיפת התקנון

נקבע בהליך ליישוב סכסוכים כי הקיבוץ הפר את תקנונו, והקיבוץ לא תיקן את ההפרה, יהיה הקיבוץ חייב לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר, המבקש לאכוף את הוראות התקנון בענינו, בסכום סביר, בהתאם לנסיבות.

 6.  תחילה2

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 

_________________________________

1 ק"ת תשס"ו, 197.

2 התקנות פורסמו ביום 20.12.2005.

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.