תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתהצטרפות לרשימת תפוצה
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
נהלים שנקבעו בשנת 1997
"המדריך ליישום החוק לעידוד השקעות הון"
עדכון נהלים במדריך ליישום החוק - אוגוסט 2005 (פרקים 8, 10)
נהלים ונושאים אשר לגביהם התקבלו החלטות במינהלת מרכז ההשקעות החל מינואר ועד יוני 2000
נוהל מעבר של מפעל הפועל כמרכז פיתוח לפי שיטת COST למפעל יצרני המוכר מוצרים
נוהל ניטרול נכסים
הודעה למפעלים - בהתאם להחלטת הממשלה מס' מיום 24/4/07 מענק הון למפעלים באזור עדיפות א יינתן למפעלים העומדים בקריטריונים הבאים. להרחבה...
נוהל בדיקה ואישור דב"ס
נוהל טיפול בבקשות להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה
נוהל טיפול בחריגים
נוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי לחוק עידוד השקעות הון
נוהל לעניין שעבודים
נוהל מנהלה
ראשי > Channels > השקעות בישראל > נהלים > נהלי חוק לעידוד השקעות הון
נהלים ונושאים אשר לגביהם התקבלו החלטות במינהלת מרכז ההשקעות החל מינואר ועד יוני 2000

             

נהלים שנקבעו בשנים 1998-1999

             

המידע הועבר באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה.

 

           

 

תמצית עיקרי השינויים שנכללו בעדכון מספר 4

)הפרסום יצא לאור בספטמבר 2000)

 

קריטריונים לקבלת מעמד של "מפעל מאושר"

 

הקריטריונים העיקריים לקבלת ההטבות שבחוק (מעמד של "מפעל מאושר") הם: ערך מוסף

מקומי גבוה, יכולת שיווקית, חדשנות טכנולוגית וכושר תחרות בשוקי חוץ ובשוק המקומי

בתנאי חשיפה. כמו כן נלקחת בחשבון תרומת התכנית לפיתוח היישוב וליצירת מקורות

תעסוקה חדשים.

לקריטריונים הקיימים בקבלת מעמד של מפעל מאושר נוסף קריטריון העוסק באפשרות

לקבלת מעמד של מפעל מאושר למפעל המעסיק נכים בעלי נכות רפואית מעל 40%.

)ראה נוהל מפורט במדריך פרק ח, נספח יב(.

 

מפעל מעורב

             

1. קביעת שנת הפעלה ושנת בסיס עודכנה הוראת נוהל בדבר קביעת שנת הפעלה

)  ראה הנוהל המפורט במדריך פרק ח, נספח ז). במסגרת עדכון קביעת הנוהל נדונה

  גם קביעת שנת הבסיס ונקבע כי במקרים שבהם מועד ההפעלה אינו מוחלט, בשל

  ביצוע של מספר השקעות רצופות, בין אם הן מאושרות ובין אם לאו, למנהל מחלקת

  הביקורת הסמכות לקבוע, כי מחזור שנת הבסיס, לעניין הטבות המס, יחושב כממוצע

  המחזורים של שתיים או שלוש השנים שקדמו לשנת ההפעלה.

           

2. הצמדת מחזור שנת הבסיס לשערי החליפין (ראה במדריך פרק ב', סעיף 6.4.3 (

           

בעידכון הובהר כי מפעל שעמד בתנאי היצוא, כאמור, רשאי לחשב את הגידול במחזור

על ידי הצמדת מחזור שנת הבסיס למטבע העיקרי כאמור או למדד המחירים לצרכן.

           

3. שחיקת מחזור בסיס (ראה נוהל מפורט במדריך פרק ח, נספח ו(

           

 בשנת 1998 אושר על ידי שר התעשייה והמסחר ושר האוצר נוהל שחיקת מחזור בסיס

 לחברות עתירות מו"פ וכח אדם מיומן המתאפיינות במחזוריות טכנולוגית גבוהה.

 על ידי שחיקת )הפחתת( מחזור שנת הבסיס בשיעור של 10% בשנה משנת ההפעלה

 ואילך.

             

תקופת ההטבה ותחולת נוהל השחיקה תחושב החל משנת המס 1996 (גם למפעל שהחל את

תקופת ההטבות קודם לכן) ועד תום שנת המס 2001. במהלך שנת 2001 יישקל המשך

תחולת הנוהל.

 

 

האוכלוסייה עליה יחול הנוהל חברות אשר עומדות בתנאים המצטברים הבאים:

 

שיעור ההוצאה על מחקר ופיתוח היינו לפחות 7% מהמחזור בכל שנה.

 

לפחות 20% מהמועסקים בחברה בכל שנה הינם בעלי השכלה אקדמאית בתחומי

הנדסה, מחשבים, מדעי הטבע ומדעים מדויקים והם מועסקים בתחומם.

           

המפעל מתאפיין במחזוריות טכנולוגית גבוהה הבאה לידי ביטוי בהחלפת

טכנולוגיית הייצור ו/או מרבית נכסי המפעל ו/או סל המוצרים בתקופה שאינה

עולה על חמש שנים.

 

             

4.  ניטרול נכסים

 

 

בעידכון נכללו הוראות נוספות בדבר ניטרול נכסים לעניין חישוב "יחס נכסים"

במפעל מעורב, כלהלן:

             

א. ניטרול ציוד מאושר פעיל בתקופה שלפני שנת ההפעלה שנקבעה) ראה

    נוהל מפורט קביעת שנת הפעלה - במדריך פרק ח,נספח ז(:

 

ב.תרומת ציוד) ראה נוהל מפורט במדריך פרק ח, נספח יג(:

           

על פי העידכון, ציוד חליפי לציוד שנתרם, שנרכש במסגרת אותה תוכנית

מאושרת, ינוטרל, בתנאי שהציוד נתרם למוסד חינוכי ובתנאים שנקבעו

בנוהל.

 

 

דוח ביצוע סופי

 

             

1.  מועד הגשת הדוח, טפסים וחוות-דעת       

במדריך נקבע כי דוח ביצוע סופי יש להגיש תוך שלושה חודשים מיום סיום

ההשקעה, והגשתו היא תנאי לתוקף כתב האישור ולקבלת ההטבות הנובעות

ממנו.

           

בעידכון הובהר כי דוח ביצוע סופי יש להגיש תוך שלושה חודשים מיום סיום

ההשקעה או מהתאריך האחרון לביצועה, כפי שנקבע בכתב האישור ובתוספות

לו, לפי המוקדם )ראה במדריך – פרק ב, סעיף 9.3.2 וסעיף11).

כמו כן, נקבע טופס חדש לדוח ביצוע סופי ושונה נוסח חוות דעת רואי

החשבון )ראה במדריך פרק ח, נספח ג(.

           

             

הבהרה: מתקבלות אך ורק חוות דעת אשר נערכו ונחתמו ע"י רו"ח המבקר

את הדוחות הכספיים של התאגיד) ולא על-ידי רו"ח אחר).

 

 

             

2. בדיקת מרכז ההשקעות

במדריך נקבע כי מרכז ההשקעות עורך בדיקה של נתוני הדוח וניתוח השוואתי

של נתוני דוח הביצוע הסופי, ביחס לנתוני התוכנית המאושרת בהתאם לאישור

המקורי ותוספותיו

           

בעידכון הובהר כי הבדיקה והניתוח כאמור, יערכו גם ביחס לתוכנית העסקית

אשר שימשה בסיס לאישור התוכנית (ראה במדריך פרק ב, סעיף 9.3.2), וביחס

לנתונים שנמסרו בבקשה להקמת מפעל מאושר (ראה במדריך פרק ב, סעיף

11.1.2).

           

 

 

מענקים

 

1. הגשת בקשה למענק השקעה במכונות ובציוד, במבנים ובפיתוח קרקע

             

   בעידכון נוספו הוראות אלה )ראה במדריך - פרק ב, סעיף 10):

             

   לכל תוכנית מאושרת יפתח חשבון בנק נפרד, שבו תתנהל כל תנועת הכספים

   הקשורה לביצוע התוכנית, לרבות הזרמת הון עצמי, מענקים והלוואות.

 

   הבנק רשאי לדרוש שהיקף ההשקעה המדווחת בבקשה למענק לא יפחת מסכום

   בשקלים השווה 20,000-ל$.

 

           

   החל מיום 1.1.1999 הבקשה לקבלת מענקים והדיווח התקופתי במסלול החלופי

   יוגשו כאשר מיון פריטי ההשקעה הנכללים בבקשה ייעשה על פי סעיפי ההשקעות,

   כפי שנכללו בפירוט תוכנית ההשקעות המצורף לכתב האישור.

           

   לגבי בקשות המוגשות לבנק החל מיום 1.8.2000, יצורף, גם דוח הקצאת מניות

   מבויל ומוחתם בחותמת של רשם החברות (אם מצורף צילום המסמך, יש לצרף אישור

   רואה חשבון שהמסמך נאמן למקור).

           

  בקשות למענק יהיו מלוות בחוו"ד של רו"ח המבקר את הדוחות הכספיים של התאגיד

  (ולא של רו"ח אחר).

 

             

 

2. עלויות שאינן מזכות במענק (ראה במדריך פרק ב, סעיף 8.1 ו- 8.3)

 

             

   בעידכון נקבע לגבי בניין תעשייתי להשכרה, כי לא ינתן מענק בגין מכונות

   וציוד המשמשים להקמת המבנה המופעלים באתרי בניה.

             

  במדריך נקבע כי השקעה בציוד שהיה בו שימוש קודם בישראל לא תיכלל בתוכנית

  המאושרת, אלא במקרים חריגים לפי החלטת מינהלת מרכז ההשקעות ללא זכות

  למענקים.

 

  בעדכון נמחקה ההנחיה המתייחסת למקרים החריגים כאמור.

 

 

3. החזר מענקים (ראה במדריך - פרק ב, סעיף 10.1.12 וסעיף 10.1.13)

             

   בעדכון שונה נוסח ההוראה לגבי החזר מענקים, לגבי העניינים שלהלן:

 

  בעדכון נקבע כי מפעל מאושר רשאי לתרום ל"מוסד לימוד" ציוד אשר הופעל במשך

  תקופה קצרה משבע שנים, בלא שיידרש להחזיר את המענק שנתקבל בגין הציוד

  הנ"ל )ראה נוהל מפורט במדריך פרק ח, נספח יג וכן תמצית הנוהל להלן).

 

 בעדכון נקבע כי מפעל לא יידרש להחזיר מענקים בגין החלפת ציוד מחשוב במהלך

 שבע השנים, אם כל הציוד או מרביתו משמשים למטרה ספציפית הניתנת לזיהוי,

 והתקבל אישור מראש ממרכז ההשקעות.

 

 

4. התייקרויות והצמדה (ראה במדריך - פרק ב, סעיף  (10.2

           

בעדכון הוגדר המדד לחישוב סכום ההתייקרות - כמדד הידוע במועד הביצוע

)כהגדרתו של המונח "ביצוע" בסעיף 40ח(א)(2) לחוק). כמו כן הוגדר לעניין זה -

שער חליפין - כשער החליפין היציג לדולר ארה"ב האחרון שהתפרסם ביום שלפני

הביצוע כאמור.

 

             

5. עלויות ייצור עצמי המזכות במענק (ראה במדריך פרק ב, סעיפים 8.1.8

    8.1.6)

 

 

במדריך נקבע כי מפעל רשאי לבנות/לייצר בעצמו ו/או באמצעות חברות קשורות

את הנכסים הכלולים בתוכנית ההשקעה, כולם או חלקם. בעידכון נקבעו הוראות

נוספות בעניין זה, כלהלן:

           

נקבעו העלויות המוכרות בבניה עצמית.

           

נקבעו הוראות בדבר עיתוי תשלום המענק בגין ייצור עצמי.

           

נקבע כי ביצוע התכנית המאושרת, חלקה או כולה, באמצעות ייצור עצמי, מחייב

קבלת אישור מראש של מרכז ההשקעות, על גבי הטפסים המתאימים. בקשה לאישור

תכלול, בין היתר, הערכה לגבי היקף העלויות לסוגיהן, לרבות פרטים לגבי עלות

חומרים, קבלני משנה ועובדים (שעות ושכר).

             

נקבעו הוראות מפורטות לגבי דרכי רישום ודיווח בגין ייצור עצמי. בגין שעות

עבודה, חומרים וקבלני משנה, ומטרתן היא להרחיב את כלי המעקב והבקרה על

עלויות העצמי )ראה נוהל מפורט במדריך - בפרק ח, נספח ט).

           

           

 

הון מניות

)ראה במדריך - פרק ז, סעיף 12)

 

 

1. ההשקעה בהון

             

   הובהרו המועדים להנפקת הון עצמי ותוצאות אי הנפקה במועד, הובהרו סוגיות

   בקשר עם הון מניות אשר יוכר לעניין העמידה בתנאי ההון האמור בכתב האישור.

 

  בעידון שונו הכללים להנפקת מניות הטבה כהון עצמי, ונקבע כי תוכר הנפקת

  מניות הטבה רק מהיוון רווחים מתואמים כפי שנקבע בחוק החברות, התשנ"ט

  1999, ובסייגים אשר נקבעו בעדכון.

 

 

 

  לא ניתן להנפיק הון עצמי באמצעות מניות הטבה בתכניות הקמה, אלא במקרים מיוחדים

  שנקבעו בעדכון.

             

  לא ניתן להנפיק הון מניות כנגד רכוש קבוע, אלא באישור מוקדם של מרכז

  ההשקעות. לא ניתן להנפיק הון מניות כנגד נכסים לא מוחשיים.

 

 

 

2. ביטול הצמדת הון המניות

             

   במדריך נקבע כי בתכניות מאושרות, שכתבי האישור בגינן יוצאו החל מ- 1.7.95,

   יוצמד הון המניות הנדרש, במקביל להצמדת ערך הנכסים הכלולים בתכנית

   המאושרת, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

   בעדכון בוטלה הוראה זו.

 

 

3. היוון רווחים בשותפות

             

    בעדכון נקבעה הוראה המתייחסת להיוון רווחים בשותפות כבסיס להון עצמי.

             

 

 

 

נכס מאושר

)ראה במדריך - פרק ה, סעיף 3)

 

1. נכס מאושר

             

   במדריך נקבע כי המבצע השקעה במטבע חוץ בבניין ובקרקע הצמודה אליו למטרות

   השכרה, בכל צורת בעלות אפשרית, וניתן לה אישור של "נכס מאושר", הנכס

   המאושר זכאי להטבות במס בלבד - מס מופחת ופחת מואץ. כן נקבע כי נכס מאושר

   לא ייהנה מהטבות של פטור ממס )המסלול החלופי - סעיף 51 לחוק(, וזכאות

   למענק )מסלול מענקים - סעיף 40ב לחוק).

 

   בעדכון הובהר כי נכס מאושר לא זכאי גם לשנתיים פטור ממס לפי סעיף 47(א)(5)

   לחוק.

 

 

2. תנאים לקבלת האישור

             

   בעדכון נקבעו הנכסים אשר לגביהם ניתן לקבל אישור כנכס מאושר באזורי

   עדיפות לאומית שונים, השימוש בהם ותקופת הבעלות עליהם. כמו כן נקבע גובה

   המזומנים והון המניות הדרושים.

             

   עוד הובהר בעדכון מהם שיעורי המיסוי החלים על נכס מאושר ודרך חישובם,

   הובהרה החובה להגיש דוח ביצוע סופי.

 

 

אי מתן פטור ממס לסוגים מסוימים של תוכניות

מאושרות

)ראה במדריך - פרק ד(

 

 

בעידכון הובהר כי התוכניות המפורטות להלן, לא יהיו זכאיות לפטור ממס בשנתיים

הראשונות, שמוענק לפי סעיף 47 (א)(5) למפעל מאושר במסלול מענקים באזור עדיפות

לאומית א' שאושר מיום 1.1.1997:

 

בנינים להשכרה למגורים;

           

ייצוא שירותי תכנון וקבלנות;

           

הפקת סרטים;

 

אוניות (בשלב זה הנוהל לגבי אישור אוניות אינו בתוקף):

           

חברה לייצוא     ;

             

עסקות ייצוא.

 

 

שדרוג בתי מלון קיימים

)ראה במדריך פרק ג', סעיף 5.6(

 

ביום 14.3.99 אישרה הממשלה תקציב של 50 מיליון ש"ח לשדרוג בתי מלון קיימים לקראת

שנת 2000, שלא במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשותף

על ידי משרד הכלכלה , התיירות והאוצר ואשר מפורטים בנוהל.

 

 

מפעלים בבעלות קיבוצים ומושבים

)ראה במדריך פרק ד, סעיף 11 ונוהל מפורט בפרק ח, נספח ח(

 

בעידכון נקבעו נהלים לעניין חישוב פעילות כספית שבוצעה במסגרת הסדר הקיבוצים בין

המפעל המאושר לקיבוץ שהוא בעל שליטה במפעל המאושר כך שהפעילות לא תחשב כהקטנת

הון.

             

 

 

נוהל שמירת דיני קניין רוחני (חל על כתבי אישור

שיאושרו מיום 16.1.2000 ואילך(

)ראה נוהל מפורט במדריך פרק ח, נספח יא(

 

מפעל המגיש בקשה למרכז ההשקעות לקבלת מעמד של "מפעל מאושר" הן בתכנית הקמה והן

בתכנית הרחבה, יצרף התחייבות שלא להפר את דיני הקניין הרוחני בנוסח שנקבע בנוהל

ובחתימת מנכ"ל החברה.

 

אם החברה תורשע בהפרה של דיני הקניין הרוחני, מרכז ההשקעות יהא רשאי לבטל למפרע

כל הטבה שהתקבלה או חלק ממנה, ולדרוש את החזרת ההטבה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה

כחוק.

 

 

 

 

קביעת אזורי עדיפות לאומית (ק"ת 5979 מיום

1.6.1999 ו- 6003 מיום 28.10.1999 (ראה

פירוט במדריך - פרק ח, תקנות לחוק).

 

בתקנות אלה פורסמו תיקונים לצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לעניין התוספת

לחוק), התשנ"ח 1998 - שפורסם ביום 30.7.1998, הקובע את אזורי העדיפות הלאומית

)אזורי פיתוח) לעניין ההטבות שבחוק לעידוד השקעות הון.

           

 

צו זה ותיקוניו חלים על מפעלים שאושרו על פי החוק, החל ביום 1.9.1997.

 

התיקונים מתייחסים להוספת אזורי התעשייה מפעלי העמק וגולני, לשינויים בנקודות ציון

באזור התעשייה תרדיון ולהארכת התקופות שנסתיימו ב- 31.8.1999 ו- 29.2.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.