תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969
תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), תשכ"ט-1969
צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תשכ"ט-1969
תקנות בית-דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים), תש"ל-1969
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל"ה-1975
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת), תשל"ז-1977
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל"ח-1978
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ"ד-1984
צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו-1986
צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש"ן-1990
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991
תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג-1993
צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > רשימה כוללת של חוקים בתחום העבודה > חוקים באחריות משותפת של שר התעשייה המסחר והתעסוקה ושל שרים אחרים > חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 - כולל חקיקת משנה (שר המשפטים)
צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק בתי-הדין לעבודה, תשכ"ט1969-, לאחר התייעצות עם שר העבודה ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות

בצו זה, "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים.

2. הקמת בתי-דין אזוריים (תיקון: תשמ"ו, תשס"ד)

מוקמים בזה בתי-דין אזוריים לעבודה כדלהלן:

 

בית הדין                               מקום מושבו   אזור שיפוטו

 

בית דין אזורי לעבודה, ירושלים    ירושלים         מחוז ירושלים

בית דין אזורי לעבודה, תל-אביב    תל-אביב-יפו    מחוזות תל-אביב

                                                              והמרכז

בית דין אזורי לעבודה, חיפה        חיפה             מחוז חיפה ונפת

                                                              עכו שבמחוז הצפון

בית דין אזורי לעבודה, נצרת        נצרת או         מחוז הצפון

                                           נצרת עילית     למעט נפת עכו

בית דין אזורי לעבודה, באר-שבע  באר-שבע       מחוז הדרום

 

3. תחילה

תחילתו של צו זה היא ביום י"ח באלול תשכ"ט (1 בספטמבר 1969)

 

_________________________________

1 ק"ת תשכ"ט, 1607; תשמ"ו, 1158, 1350; תשס"ד, 275.

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.