תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתהצטרפות לרשימת תפוצה
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
טופס פרטים לאזור התעשיה
הודעה בדבר הצטרפות לרשימת תפוצה
הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון 2011
מסלול תעסוקה הוראה 4.17 - מסלול מיוחד לאנשים עם מוגבלויות
מצגת - השינויים המוצעים בחוק לעידוד השקעות הון ומסלול התעסוקה החדש
נוהל חדש לעניין הגשת בקשות למרכז ההשקעות
נוהל להשכרה לבניינים ומגורים מיום 24/05/2011
פורסם באתר החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט - 1959 המתוקן והמעודכן על תוספותיו החל משנת 2011.
פורסם נוהל ניטרול נכסים מעודכן
תקשורת - ראיון של מנהל מרכז השקעות בקול ישראל על השקעות זרות בישראל.
ראשי > Channels > השקעות בישראל
מסלול תעסוקה הוראה 4.17 - מסלול מיוחד לאנשים עם מוגבלויות

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מרכז ההשקעות בשיתוף המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

 

מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל -- מסלול אנשים עם מוגבלות  

 בהתאם להוראת מנכ"ל 4.17 (3)


בהתאם להחלטות ממשלת ישראל מס' 4423 (חכ/174) מתאריך 22.1.2009 ומס' 4545 מתאריך 12.3.2009, גיבש משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן - "המשרד") מסלולי סיוע שונים, על מנת לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה.

הסיוע  יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. לצורך כך הוכנה הוראת מנכ"ל 4.17(3) ( להלן –"הוראת המנכ"ל"), הבאה לקבוע מתווה ליישום מסלולי הסיוע אמורים.

 

בהוראת המנכ"ל באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו http://www.moital.gov.il תחת הכותרת  מסלול תעסוקה למוגבלים.

 

במסגרת המקצה הנוכחי  מופעל המסלול לאנשים עם מוגבלות בלבד ויתר המסלולים אינם מופעלים.

תשומת ליבכם, בין היתר, לסעיפים 7.1.3 , 8.3.2  9 , אמות המידה בסעיף  12 ,וסעיף  הסיוע  16.1.5 שבהם יש התייחסות מיוחדת למסלול אנשים עם מוגבלות . למען הסר ספק, מובהר כי יתר הסעיפים הכלליים החלים על כל המסלולים יחולו גם על מסלול אנשים עם מוגבלות למעט אם נכתב בהוראה במפורש אחרת.

"אדם עם מוגבלות"  לצורך תוכנית סיוע זו הוא  מי שמתקיים בו אחד מאלה:

1.1.1             על-פי קביעה בת-תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של  20% לפחות.

1.1.2             חלה אצלו ירידה בשמיעה של50  דציבלים או יותר, על-פי קביעה בת תוקף של גורם מוסמך;

1.1.3             המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד קבע, לאחר שהמציא אישור רפואי מרופא מומחה רלבנטי, כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 אשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בסעיף 1.1.1. או 1.1.2.

 

 

"עובד חדש" לצורך תכנית סיוע זו- כהגדרתו בהוראת מנכ"ל, כשהמועד הקובע להגדרה האמורה במקצה זה הינו 1.1.2011.

 

 "מספר עובדים"  לצורך תוכנית סיוע זו- כהגדרתו בהוראת המנכ"ל, כשהמועד הקובע להגדרה האמורה במקצה זה הינו 1.1.2011.

 

כנס הסברה  יתקיים בתאריך 30/06/2011 בשעה 11:00  במשרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, י-ם

 

נכון ליום פרסום ההוראה עומד לרשות התכנית במסלול זה תקציב בסך עד 10  מיליון ₪. למקצה הראשון יוקצה סכום של 5 מליון ₪ מתוך סכום זה .אם יחול שינוי בתקציב התכנית תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות.

 

בקשות לקבלת סיוע במסגרת המסלול  לאנשים עם מוגבלות  יש להפקיד ב-4 עותקים בתיבת ההקצאה התחרותית שבמרכז ההשקעות בכתובת המפורטת להלן, עד ליום ה', כ"ט  בתמוז התשע"א, 28/7/2011, ועד לשעה 14:00.

 

כתובת תיבת ההקצאה התחרותית:

משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, מרכז ההשקעות (קומה ב')

רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי 1, ירושלים

 

 

יזמים המבקשים לשאול שאלות מוזמנים לפנות לטלפונים 02-6662833, 054-9003753

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין נוסח הוראת המנכ"ל, האמור בהוראת המנכ"ל גובר על האמור במודעה זו.

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.